Ths. Nguyễn Thị Tuyết

Tác động của năng lực tài chính đến giá trị doanh nghiệp - Nghiên cứu tại các doanh nghiệp xây dựng niêm yết Việt Nam

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 12 (197)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Giá trị doanh nghiệp (DN) được xem là bức tranh tổng thể về DN, là cơ sở để đưa ra các quyết định tài chính. Bên cạnh đó năng lực tài chính là yếu tố có ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị DN. Trong bài viết này tác giả sử dụng mô hình kinh tế lượng nghiên cứu tác động của năng lực tài chính đến giá trị doanh nghiệp của các DNXDNY trong giai đoạn 2012-2018. Mục tiêu sử dụng phương pháp này là để thấy được mối quan hệ giữa năng lực tài chính với giá trị doanh nghiệp, từ đó có cơ sở để tập trung vào các nội dung quan trọng và cần thiết nhằm nâng cao được năng lực tài chính từ đó nâng cao giá trị DN.

English Summary:

Từ khóa: năng lực tài chính, doanh nghiệp xây dưng

Số lượt đọc: 511 - Số lượt tải về: 228

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm