Ths. Nguyễn Thị Huyền Trang

Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất - Một số vấn đề cần trao đổi

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 12 (197)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Bài viết giới thiệu tổng quan về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Bài báo nghiên cứu về nội dung và phương pháp xác định, nguyên tắc kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất dưới 2 góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. Thông qua các mô hình kế toán quốc tế, rút ra bài học cũng như kinh nghiệm cho Việt Nam về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh

English Summary:

Từ khóa: kế toán doanh thu (DT), chi phí (CP), kết quả kinh doanh (KQKD), doanh nghiệp sản xuất (DNSX

Số lượt đọc: 444 - Số lượt tải về: 300

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm