TS. Nguyễn Thị Việt Nga

Dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 12 (197)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Tỷ lệ thất nghiệp là một vấn đề kinh tế vĩ mô lớn của thời đại chúng ta. Thất nghiệp làm gián đoạn cuộc sống và liên quan đến sự mất mát không thể phục hồi của sản lượng thực. Bài viết này nhằm mục đích mô hình hóa và dự báo sự phát triển của tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam bằng mô hình ARIMA trên dữ liệu hàng năm trong giai đoạn từ năm 1991 đến 2018, số liệu cung cấp bởi World Bank. Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy mô hình thích hợp nhất để mô hình hóa và dự báo tỷ lệ thất nghiệp trong giai đoạn này ở Việt Nam là ARIMA (0,1,1). Dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam cho các năm 2019, 2020, 2021 lần lượt là 7,05%, 7,17% và 7,28%

English Summary:

Từ khóa: thất nghiệp, dự báo tỷ lệ.

Số lượt đọc: 856 - Số lượt tải về: 1812

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm