PGS.TS Tôn Thu Hiền, PGS.TS Vũ Cương

Đánh giá hiệu quả chi cho giáo dục trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 12 (197)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Giáo dục và đào tạo (GDĐT) luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là quốc sách hàng đầu. Chi qua chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) là một kênh để thực hiện mục tiêu phát triển GDĐT. Giai đoạn 2011-2015 có một chương trình riêng cho lĩnh vực GDĐT. Sang giai đoạn 2016-2020 chỉ còn 2 chương trình và mục tiêu về GDĐT được lồng ghép vào CTMTQG xây dựng Nông thôn mới (XDNTM). Câu hỏi đặt ra là hiệu quả chi cho mục tiêu GDĐT trong CTMTQG XDNTM này như thế nào, có thể cần những cải tiến trong thiết kế và thực hiện các CTMTQG trong tương lai để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu riêng của lĩnh vực này. Bài viết này áp dụng các tiêu chí đánh giá chương trình, dự án phát triển của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OCED) để đánh giá hiệu quả và hiệu lực thực hiện mục tiêu về GDĐT trong CTMTQG XDNTM, từ đó rút ra các kiến nghị về thiết kế, tổ chức quản lý thực hiện và giám sát, đánh giá các chương trình tương tự trong tương lai

English Summary:

Từ khóa: chương trình mục tiêu quốc gia, chi cho giáo dục và đào tạo, hiệu quả, hiệu lực

Số lượt đọc: 362 - Số lượt tải về: 248

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm