Ths. Đỗ Văn Hiệp

Hệ thống thông tin kế toán của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Lĩnh vực: Tài chính quốc tế

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Để có thông tin phục vụ cho công tác điều hành quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp đều phải thiết lập cho mình một hệ thống thông tin kế toán phù hợp. Tuy nhiên, cách thức tổ chức hệ thống thông tin kế toán của mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào tầm quan trọng và vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong việc quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp đó. Bài viết này, nghiên cứu kinh nghiệm về hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

English Summary:

Từ khóa: hệ thống thông tin kế toán; doanh nghiệp quốc phòng; kinh nghiệm

Số lượt đọc: 302 - Số lượt tải về: 339

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm