Ths. Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Việt Dũng

Xây dựng mô hình nghiên cứu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của tuổi nhận thức tới ý định tiêu dùng thể hiện đẳng cấp

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Nghiên cứu này nhằm mục đích xây dựng mô hình nghiên cứu mối quan hệ của tuổi nhận thức và ý định tiêu dùng thể hiện đẳng cấp. Trong mô hình này, chủ nghĩa dân tộc đóng vai trò như một biến trung gian giữa tuổi nhận thức và ý định tiêu dùng thể hiện đẳng cấp. Bên cạnh đó, tuổi nhận thức được đề xuất có ảnh hưởng trực tiếp tới ý định tiêu dùng thể hiện đẳng cấp với sự điều tiết của biến ý thức về giá. Phương pháp nghiên cứu định lượng dự kiến sẽ được dùng nhằm kiểm định các mối quan hệ này với kích cỡ mẫu dự kiến n = 350

English Summary:

Từ khóa: tuổi nhận thức, tình trạng tiêu thụ, chủ nghĩa dân tộc

Số lượt đọc: 433 - Số lượt tải về: 215

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm