Nguyễn Việt Dũng, Trần Thị Ngọc Hà

Những nhân tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ vận tải ứng dụng công nghệ tại Việt Nam

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Vận tải ứng dụng công nghệ là một dịch vụ vận tải mới nổi ở Việt Nam trong một vài năm gần đây, nhưng đã tạo ra một thói quen mới với nhiều người sử dụng dịch vụ vận chuyển cá nhân (xe ôm, taxi). Nghiên cứu về ý định và hành vi của người sử dụng dịch vụ vận tải công nghệ là cần thiết cho các công ty để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Nghiên cứu này trong giai đoạn đầu nhằm đưa ra mô hình dự kiến về một số yếu tố tác động đến ý định và hành vi của khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải công nghệ. Trong đó, sử dụng các nhân tố trong mô hình kết hợp giữa lý thuyết hành vi có kế hoạch và chấp nhận công nghệ, cùng với đó bổ sung các nhân tố là giá cả cảm nhận, hình ảnh thương hiệu, an toàn sử dụng để giai đoạn sau thực hiện nghiên cứu định lượng kiểm định mô hình tại Việt Nam.

English Summary:

Từ khóa: vận tải công nghệ, chấp nhận công nghệ, hình ảnh thương hiệu, an toàn sử dụng, giá cả cảm nhận

Số lượt đọc: 590 - Số lượt tải về: 777

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm