TS Nguyễn Minh Hoàng

Định giá thương hiệu khi thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Công tác định giá thương hiệu đang lúng túng cả về lý luận lẫn thực tiễn ở Việt Nam hiện nay. Nhằm làm rõ thêm chủ đề này, tác giả đưa ra quan điểm của mình về thương hiệu, nhãn hiệu và lợi thế thương mại. Đồng thời đưa ra một tình huống có thật để giải thích phương pháp ước tính giá trị thương hiệu của một tổ chức kinh tế nhà nước

English Summary:

Từ khóa: thương hiệu, nhãn hiệu, lợi thế thương mại

Số lượt đọc: 258 - Số lượt tải về: 215

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm