TS Đặng Phương Mai, PGS.TS Đoàn Hương Quỳnh

Giải pháp thúc đẩy thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giữ vai trò quan trọng và là nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Bài viết phân tích thực trạng công tác thoái vốn tại DNNN, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh thoái vốn nhằm tiếp tục tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

English Summary:

Từ khóa: DN nhà nước, thoái vốn tại DNNN, tái cấu trúc DN

Số lượt đọc: 287 - Số lượt tải về: 199

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm