TS Bùi Thị Hà Linh, TS Đặng Phương Mai

Thoái vốn nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2019: Thực trạng và giải pháp

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Thoái vốn Nhà nước là chủ trương kinh tế quan trọng trong Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Chủ trương này được triển khai trên thực tế trong suốt thời gian qua đã mang lại những kết quả tích cực; tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có nhiều vướng mắc, khiến việc thực hiện còn chưa đạt được như kế hoạch đề ra. Bài viết này xin chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy tiến trình này cả về lượng và chất

English Summary:

Từ khóa: thoái vốn nhà nước, DN nhà nước, cổ phần hóa

Số lượt đọc: 269 - Số lượt tải về: 200

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm