PGS.TS Phạm Thị Thanh Hòa, Ths. Hồ Quỳnh Anh

Một số trao đổi từ thương vụ thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Trong thương vụ thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, doanh nghiệp (DN) này đóng vai trò là DN bán, hiểu rõ vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường, đã chủ động trong việc công khai minh bạch trong quá trình bán vốn cổ phần nhà nước. Bài viết nhìn lại quá trình thực hiện thương vụ bán vốn cổ phần nhà nước tại Sabeco (SAB), đồng thời đưa ra các đánh giá về tình hình tài chính của SAB sau thương vụ, tác động của thương vụ bán vốn đến lợi ích của chủ sở hữu… từ đó nêu ra một số vấn đề cần trao đổi.

English Summary:

Từ khóa: Sabeco, bán vốn, thoái vốn

Số lượt đọc: 243 - Số lượt tải về: 288

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm