Ths. Hoàng Phương Anh, TS. Ngô Thị Kim Hòa

Giải pháp đẩy mạnh thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Chủ trương cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) đã được Đảng và Chính phủ đặc biệt quan tâm và coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của DN và phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Trên thực tế, mấy năm vừa qua, tiến độ thực hiện vấn đề này còn nhiều bất cập. Bài viết tập trung xem xét tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại DN trong những năm gần đây, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy nhanh thoái vốn nhà nước tại DN trong thời gian tới.

English Summary:

Từ khóa: thoái vốn nhà nước; doanh nghiệp nhà nước; cổ phần hóa

Số lượt đọc: 291 - Số lượt tải về: 173

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm