Ths. Nguyễn Trần Hiệu

THỰC TRẠNG THANH TOÁN THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA TẠI CÁC NƯỚC ASEAN VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Lĩnh vực: Tài chính quốc tế

Số 10 (195)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Nghiên cứu tại nhiều quốc gia cho thấy, việc thu nộp thuế, phí, lệ phí và nhiều khoản thu khác liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện hoàn toàn thông qua cơ chế một cửa quốc gia (NSW). Trong đó, một số nước thành viên ASEAN đã đạt được những thành công trong việc thông qua cơ chế một cửa quốc gia để làm điểm thanh toán duy nhất cho các khoản thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Bài viết này sẽ đánh giá những điểm thành công và hạn chế trong quá trình thực hiện thanh toán thuế, phí và lệ phí đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thông qua cơ chế một cửa của các nước ASEAN và từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam trong việc triển khai trong thời gian tới

English Summary:

Từ khóa: thanh toán điện tử, cơ chế một cửa quốc gia, xuất nhập khẩu

Số lượt đọc: 421 - Số lượt tải về: 365

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm