Ths. nguyễn Thị Quỳnh Trang

Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính các công ty than - khoáng sản niêm yết

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 1 (186)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 44

Tóm tắt tiếng Việt:

Hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính của các công ty than - khoáng sản niêm yết không những thể hiện tình trạng tài chính, sức mạnh và an ninh tài chính mà còn thể hiện hiệu quả kinh doanh của chính các công ty. Để xây dựng được hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính của các công ty than - khoáng sản niêm yết thì cần thiết phải quan tâm tới các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống chỉ tiêu phân tích của các công ty than - khoáng sản niêm yết. Phải kể đến đó là các nhân tố về hình thức pháp lý của công ty, sự phát triển của khoa học phân tích; quy định pháp luật; hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành, quan điểm của nhà quản lý; đặc thù ngành nghề kinh doanh; chất lượng thông tin sử dụng; số lượng, trình độ của người tiến hành phân tích...

English Summary:

Financial ratio analysis is a powerful, effective and widely-used tool in fnancial analysis technique. It is not only used to evaluate a frm’s fnancial performance, but also used to determine a frm’s fnancial strength and weakness compared to other peers. Industry-specifc factors are necessary to design a precise fnancial analysis for each frm in order to make accurate decisions. This paper aims to consider various specific factors when analyzing fnancial situation of coal and mineral listed frms. These factors include: entity’s legal form, industry average fancial ratios, business vision of managers, business specifc conditions, information’s quality, and the quality and quantity of analyzers...

Từ khóa: nhân tố, hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính, công ty than - khoáng sản niêm yết, industry-spefc factors, fnancial ratio analysis, coal and mineral listed frms

Số lượt đọc: 407 - Số lượt tải về: 217

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm