PGS. TS. Chúc Anh Tú

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 10 (195)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Kiểm toán nội bộ (KTNB) đã trải qua quá trình hình thành và phát triển tại Việt Nam xuất phát từ nhu cầu cần thiết khách quan của việc quản trị doanh nghiệp. Nhận thức vai trò và nhiệm vụ của KTNB trong từng loại hình doanh nghiệp phù hợp sẽ tăng cường sự hoạt động có hiệu quả, bài viết sẽ trình bày các nội dung khái quát về KTNB, thực trạng KTNB trong doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSN), trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và doanh nghiệp lớn (DNL), để từ đó đưa ra các đánh giá về thực tế này theo các khía cạnh những kết quả đạt được - những hạn chế tồn tại thời gian qua, làm cơ sở đưa ra các hàm ý chính sách, giải pháp nhằm tăng cường áp dụng KTNB có hiệu quả hơn

English Summary:

Từ khóa: kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp

Số lượt đọc: 563 - Số lượt tải về: 396

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm