TS. Nguyễn Thu Hiền

KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC KHI ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 10 (195)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Trong xu thế hội nhập sâu rộng và toàn diện nền kinh tế toàn cầu, việc lập và trình bày báo cáo tài chính theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) ngày càng nhận được sự ủng hộ của các nước trên thế giới. Tại Việt Nam, việc áp dụng IFRS sẽ nâng cao uy tín quốc gia và góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế thế giới cũng như công cuộc cải cách ở Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm chỉ ra những khó khăn và thách thức khi áp dụng IFRS tại Việt Nam thông qua việc phân tích các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS, bao gồm: hệ thống luật pháp, môi trường văn hoá, thị trường vốn, trình độ giáo dục và vai trò của các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp

English Summary:

Từ khóa: báo cáo tài chính, IFRS, giá trị hợp lý, kế toán

Số lượt đọc: 366 - Số lượt tải về: 1098

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm