Tô Văn Tuấn

NHẬN DIỆN CÁC HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHỔ BIẾN HIỆN NAY

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 10 (195)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Gian lận thuế là hành vi vi phạm pháp luật luôn tồn tại song hành với hoạt động thuế của Nhà nước. Hàng năm, ngân sách Nhà nước thất thoát hàng nghìn tỷ đồng do các doanh nghiệp cố tình gian lận thuế, trong đó gian lận từ thuế thu nhập doanh nghiệp là rất lớn. Do đó, việc nhận diện các hành vi gian lận thuế TNDN là hết sức cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Bài viết tập trung nhận diện các hành vi gian lận thuế TNDN chủ yếu nhằm giúp các cơ quan quản lý có giải pháp kiểm tra, kiểm soát đầy đủ hơn, hướng đến nâng cao tính tuân thủ thuế của các doanh nghiệp.

English Summary:

Từ khóa: gian lận thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, hạch toán, doanh thu, chi phí được trừ, kê khai thuế

Số lượt đọc: 548 - Số lượt tải về: 1564

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm