Ths. Dương Thị Nhàn

SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐƠN BIẾN TRONG VIỆC DỰ BÁO DÒNG TIỀN: MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC THAN VIỆT NAM

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 10 (195)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Bài báo sử dụng các mô hình đơn biến là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận trong quá khứ để dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong tương lai của các công ty cổ phần khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Nghiên cứu sử dụng mẫu dữ liệu của 9 công ty cổ phần khai thác than thuộc TKV giai đoạn 2010 - 2018, với tổng cộng 81 quan sát. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Tại các công ty cổ phần khai thác than thuộc TKV, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong quá khứ có khả năng dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong tương lai. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế trong quá khứ của các công ty này không có khả năng dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong tương lai.

English Summary:

Từ khóa: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, dự báo dòng tiền, đơn biến

Số lượt đọc: 247 - Số lượt tải về: 200

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm