TS Nguyễn Thị Minh Hòa

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS THEO HIỆP ĐỊNH FTA Ở VIỆT NAM - HAI NĂM NHÌN LẠI

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 10 (195)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Tham gia Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các nước thành viên được các nhà kinh tế học của WTO dự báo, khi các nước tham gia triển khai đầy đủ FTA sẽ cắt giảm trung bình 14,3% chi phí thương mại của các quốc gia thành viên, đặc biệt là các nước đang phát triển sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Việt Nam đã tham gia Hiệp định TFA và chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 2 năm 2017, để thực hiện Hiệp định này Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch hành động, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một kế hoạch hành động quốc gia về phát triển ngành dịch vụ logistics một cách toàn diện, bản kế hoạch này cũng là động lực, phương hướng cho việc phát triển dịch vụ logistics trong thời gian tới.

English Summary:

Từ khóa: phát triển ngành dịch vụ, logistics, hiệp định FTA

Số lượt đọc: 355 - Số lượt tải về: 183

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm