Ths. Nguyễn Trọng Kiên

Kinh nghiệm phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số nước phát triển và bài học cho Việt Nam

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 09 (194)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

English Summary:

Từ khóa:

Số lượt đọc: 240 - Số lượt tải về: 197

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm