PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ

Đánh giá thực trạng thực hiện quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 09 (194)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Quan điểm chỉ đạo của Nghị Quyết 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI nêu rõ: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế chính sách, điều kiện đảm bảo thực hiện...”. Do đó, để tiếp tục phát huy sự nghiệp phát triển giáo dục đại học chuyên ngành sức khỏe duy nhất của TP. Hồ Chí Minh, đáp ứng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ cho người dân, cũng như góp phần nâng cao thu nhập tạo điều kiện phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ viên chức, giảng viên, tránh hạn chế chảy máu chất xám, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị, đổi mới và cập nhật các chương trình đào tạo tiên tiến, hướng tới thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong nước, kiểm định các chương trình đào tạo theo chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo hướng hội nhập quốc tế; việc nhóm tác giả tiến hành đánh giá thực trạng thực hiện quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở để Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hoàn thiện phương án tự chủ

English Summary:

Từ khóa:

Số lượt đọc: 258 - Số lượt tải về: 240

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm