PGS.TS. Nhữ Trọng Bách, Ths. Đào Duy Thuần

Thu hút vốn FDI vào việt nam trong bối cảnh thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 1 (186)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 29

Tóm tắt tiếng Việt:

Hiện nay, trong số 11 quốc gia thành viên CPTPP, ngoài Peru chưa có dự án đầu tư vào Việt Nam, thì tất cả các thành viên còn lại đều đã đầu tư vào Việt Nam. Tổng cộng, các nước thành viên CPTPP đã đầu tư vào Việt Nam khoảng 123 tỷ USD, chiếm gần 37% tổng vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ vừa qua. Đây là một con số không hề nhỏ, cho thấy đầu tư của các thành viên CPTPP có ý nghĩa rất lớn đối với thu hút FDI của Việt Nam. Do đó, khi CPTPP được ký kết, sẽ mở ra những kỳ vọng, không chỉ các nước vốn có hoạt động đầu tư lớn tại Việt Nam mà ngay cả những nước đang có dòng vốn ít ỏi sẽ đây mạnh hơn nữa hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, liệu CPTPP có giúp chuyển dịch dòng vốn FDI từ các nước thành viên vào Việt Nam hay không? Bài viết sẽ làm rõ một số vấn đề trong thực trạng thu hút vốn FDI của Việt Nam hiện nay và cơ hội, cũng như lợi thế trong thu hút vốn FDI từ các quốc gia tham gia CPTPP

English Summary:

Currently, 11 member states of CPTPP, apart from Peru, there is no investment project in Vietnam. In total, the CPTPP member countries were frst In Vietnam, about 123 billion USD, accounting for nearly 37% of total registered FDI capital in Vietnam over the past 3 decades. This is a small number, showing the investment of CPTPP members has great signifcance for Vietnam’s FDI attraction.Therefore, when the CPTPP is signed, the periods will be opened Hopefully, not only countries with large investment activities in Vietnam but also countries. Little capital will further boost investment activities in Vietnam. However, the question is, whether Does CPTPP help translate the flow of FDI from member countries into Vietnam? This article will clarify some issues in the current situation of attracting FDI of Vietnam today and opportunities, as well as benefts So in attracting FDI from countries participating in CPTPP

Từ khóa: đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, CPTPP, foreign direct investment

Số lượt đọc: 377 - Số lượt tải về: 248

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm