PGS. TS. Thịnh Văn Vinh

Kiểm toán nhà nước với vai trò chống tham nhũng và cơ cấu lại tài chính công

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 09 (194)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Vị thế vai trò của Kiểm toán Nhà nước ngày càng được nâng cao đi cùng với sự phát triển và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. Ở Việt Nam, trong giai đoạn tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay, Kiểm toán Nhà nước càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiểm toán đánh giá một cách toàn diện, khách quan về việc khai thác, huy động, quản lý, sử dụng tối ưu các nguồn lực của đất nước, nhất là tài sản, tài chính công và chống tham nhũng thúc đảy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

English Summary:

Từ khóa: tài chính công, kiểm toán.

Số lượt đọc: 280 - Số lượt tải về: 209

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm