Ths. Hoàng Ngọc Vân, Ths. Nguyễn Thị Thu Hồng

SỐ HOÁ NGÀNH NGÂN HÀNG KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 08 (193)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Sự phát triển của dịch vụ ngân hàng trên nền tảng công nghệ số giúp các ngân hàng đổi mới toàn diện từ quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ, hệ thống kênh phân phối, danh mục sản phẩm cho phạm vi khách hàng rộng lớn hơn với chi phí thấp hơn. Công nghệ số cũng là cơ hội để các quốc gia thúc đẩy Tài chính toàn diện (Financial inclusion). Thời gian qua, nhiều ngân hàng bước đầu đã chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ theo hướng số hóa thực thụ và đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Bài viết xin bàn về vai trò công nghệ số trong ngành Ngân hàng và kinh nghiệm Quốc tế trong hoạt động này từ đó đưa ra những khuyến nghị cho Việt Nam

English Summary:

Từ khóa: công nghệ số, hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ blockchain, định danh khách hàng (KYC)

Số lượt đọc: 414 - Số lượt tải về: 279

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm