Ths. Dương Thị Nhàn, TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

BÀN VỀ DỰ BÁO DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY KHAI THÁC THAN THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 08 (193)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Quản trị dòng tiền là một nội dung quan trọng và ngày càng được quan tâm trong việc quản trị tài chính doanh nghiệp. Dòng tiền trong doanh nghiệp có thể biểu thị doanh nghiệp đó mạnh hay yếu, đang trên đà tăng trưởng hay suy thoái. Vì vậy dự báo dòng tiền ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng. Dưới góc độ bài viết này, tác giả khái quát một số phương pháp dự báo dòng tiền tại các doanh nghiệp, đồng thời tác giả dùng bộ số liệu giai đoạn 2009 -2018 và phần mềm Stata để dự báo dòng tiền tại các công ty khai thác than thuộc Tổng Công ty Đông Bắc

English Summary:

Từ khóa: dự báo dòng tiền, Tổng Công ty Đông Bắc

Số lượt đọc: 251 - Số lượt tải về: 184

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm