Ths. Đỗ Thị Đảm

HUY ĐỘNG VỐN TỪ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 08 (193)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Thị trường chứng khoán (TTCK) trong thời gian qua là kênh huy động vốn hữu hiệu cho Chính phủ, đặc biệt là khu vực tư nhân để phục vụ cho nhu cầu đầu tư, phát triển kinh tế và được đánh giá là một kênh huy động vốn tiềm năng trong tương lai. Với mục tiêu phát triển kinh tế khu vực tư nhân, đã khẳng định tại Nghị quyết TW5 thì phát triển thị trường chứng khoán nhằm mục tiêu huy động vốn cho phát triển kinh tế khu vực tư nhân là một thiết yếu…

English Summary:

Từ khóa: kinh tế tư nhân, thị trường chứng khoán, huy động vốn.

Số lượt đọc: 277 - Số lượt tải về: 155

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm