Tô Phạm Quế Anh

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT THEO FORBES VIỆT NAM

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 08 (193)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Báo cáo tài chính giữa niên độ (BCTCGNĐ) hiện nay có ý nghĩa quan trọng đối với người sử dụng thông tin để đưa ra các quyết định đầu tư kịp thời mà không cần phải đợi đến khi có báo cáo tài chính năm. Tác giả sử dụng phương pháp định lượng với mẫu nghiên cứu bao gồm 59 doanh nghiệp niêm yết phi tài chính tốt nhất (DNNY) trong giai đoạn 2016-2018. Mô hình nghiên cứu gồm 8 nhân tố, kết quả cho thấy chỉ có 3 nhân tố tác động gồm: Quy mô doanh nghiệp (QMDN); Lợi nhuận giữa niên độ (LNGNĐ); Cổ tức giữa niên độ (CTGNĐ) và tất cả các biến đều cho tác động tích cực. Theo đó, các DNNY cần có những kế hoạch cụ thể để gia tăng quy mô doanh nghiệp và lợi nhuận giữa niên độ, cũng như có các chính sách thích hợp liên quan đến việc chia cổ tức cho các cổ đông

English Summary:

Từ khóa: báo cáo tài chính giữa niên độ, công bố thông tin, Forbes Việt Nam

Số lượt đọc: 657 - Số lượt tải về: 381

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm