Ths. Ngô Thị Minh, TS. Ngô Thị Kim Hòa

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 1 (186)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 28

Tóm tắt tiếng Việt:

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nền kinh tế nước ta, đóng góp lớn vào quá trình sản xuất, kinh doanh của các ngành trong nền kinh tế. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải, qua đó khuyến nghị những giải pháp về chính sách nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc loại hình này là nội dung chủ yếu của bài viết dưới đây.

English Summary:

Companies supplying transportation services have an important role in Vietnamese economic development. These companies also signifcantly contribute to manufacturing and operating processes of other industries. Thus, this paper will examine influential factors on the proftability of transportation companies, then suggest some solutions for these companies in order to improve their operational effciency.

Từ khóa: nhân tố ảnh hưởng; khả năng sinh lời; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải, influential factors; proftability; transportation companies

Số lượt đọc: 305 - Số lượt tải về: 222

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm